Öngösterim Görseli

İPTAL VE İADE KOŞULLARI

GENEL:

1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size

sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması

Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile

yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3. .rün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir. Sitemizde kargo dahil

ödeme yaparak kargo ücretini önceden ödeyebilirsiniz.

4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki

kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise alıcılar sözleşmeyi sona

erdirebilir. Etkinlikler için yapılan ödemelerde firma etkinliği ertelediğinde iptal işlemi alıcı tarafından

yapılabilir.

5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmek zorundadır.

6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden

itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam

bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim

yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER

8. .rün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız

olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından

Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait

olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı

yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/

hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle

korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. .rünle birlikte

Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI

11. Sipariş üzerine kişiye özel olarak hazırlanan ürünler (alıcı adına düzenlenmiş sertifika vb) hariç

olmak üzere ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim

tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden

bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin

malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

12. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

ADI/UNVANI: Hüsnü Apak İncos Eğitim Danışmanlık Organizasyon Bilişim Hizmetleri

ADRES: Fetihtepe Mah. Böğürtlen Sok. No:13 Da:3 Beyoğlu – İSTANBUL

EPOSTA: info@incos.com.tr

TEL: 0212 235 66 37

FAKS: 0212 235 66 37

CAYMA HAKKININ SÜRESİ

13. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren

başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet

sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

14. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

15. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta,

faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma

Hakkı Kullanılamayacak .rünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI

16. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası

kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi

gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği

takdirde tamamlanamayacaktır.)

17. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte

eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI

18. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde

toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre

içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

19. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade

imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak

cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen

değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

20. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının

altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

21. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye

müsait olmayan mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim

edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya g.rüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının,

veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI

tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı

süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının

kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

22. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi

banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu

olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak

masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı

temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve

ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

23. Bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon

Transferi) yapabilirsiniz.

24. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit

imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar

çekim işlemi gerçekleşecektir.